Kelly Forceps Straight

  • Sale
  • Regular price $6.50


Kelly Hemostat. 51/2″. Economy. Straight.